فروش دستگاه تصفیه آب خانگی،دستگاه تصفیه آب صنعتی و دستگاه تصفیه هوا http://cleanwater1.mihanblog.com 2017-11-17T14:19:39+01:00 text/html 2016-08-31T03:42:42+01:00 cleanwater1.mihanblog.com marziyeh yaeghoobi فروش دستگاه تصفیه آب خانگی،دستگاه تصفیه آب صنعتی و دستگاه تصفیه هوا http://cleanwater1.mihanblog.com/post/1 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">دستگاه تصفیه آب خانگی با تکنولوژی اسمز معکوس</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">دستگاه تصفیه آب خانگی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> RO<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;">فرایند اسمز معکوس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (RO) </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;">یک تکنولوژی برای&nbsp;<a href="http://cleanwater1.mihanblog.com/" target="" title="">تصفیه آب</a>&nbsp;و حذف املاح مضر در آب می باشد.&nbsp;<a href="http://cleanwater1.mihanblog.com/" target="" title="">تصفیه آب</a>&nbsp;به روش اسمز معکوس روش جدید و بدیعی محسوب نمی شود، این تکنولوژی اولین بار توسط دانشمندان و محققان آمریکایی کشف شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">با روش اسمز معکوس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (RO)&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">می توان آب شور دریا را تصفیه کرد و به آب شیرین تبدیل نمود و برای مصارف خوراکی و یا صنعتی استفاده کرد. همچنین با روش اسمز معکوس تا </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">۹۸</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> درصد می توان ناخالصی های موجود در آب را حذف کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در این مقاله سعی داریم شما را با روش اسمزمعکوس آشنا کنیم تا هنگامی که&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><a href="http://abpak.xyz/" target="_blank" title="">دستگاه تصفیه آب</a>&nbsp;RO </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">را مشاهده کردید دچار سردر گمی نشوید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">نکات زیر را به خاطر داشته باشید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">همه دستگاه های اسمز معکوس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (RO)&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">با عملکردی مشابه هم آب را تصفیه می کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">دستگاه&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 17.12px;">های</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://cleanwater1.mihanblog.com/" target="" title=""><span style="line-height: 17.12px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%;">تصفیه آب&nbsp;</span></a>اسمز معکوس ظاهری شبیه به هم دارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">دستگاه&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 17.12px;">های&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://cleanwater1.mihanblog.com/" target="" title="">تصفیه آب</a>&nbsp;&nbsp;اسمز معکوس اجزای یکسانی دارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">تفاوت اصلی&nbsp;<a href="http://cleanwater1.mihanblog.com/" target="" title="">دستگاه تصفیه آب خانگی</a>&nbsp;در نوع و کیفیت فیلتر ها و قطعات به کار در رفته در این دستگاه ها می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز معکوس</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (RO) </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">چگونه کار می کند؟</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در فرایند اسمزمعکوس آب خام&nbsp; توسط یک پمپ با فشار وارد محفظه ای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (Vessel) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">که فیلتر ممبران (غشاء نیمه تراوا) در آن وجود دارد رانده می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">طراحی فیلتر ممبران</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (MEMBRANE) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به صورتی است که فقط اجازه عبور آب خالص ( بدون آلودگی) را میدهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">آب خروجی از فیلتر ممبران</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (MEMBRANE)</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">توانایی حذف تا </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">۹۵</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> در صد از آلودگی ها و کاهش </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">۹۹</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> درصدی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> TDS </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">آب را دارد.البته بستگی بسیار زیادی به دمای آب ورودی، فشار آب ورودی و کیفیت فیلتر ممبران دارد. از روش اسمز معکوس در صنایع دارو سازی استفاده فراوان می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مزایای دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز معکوس</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">&nbsp;:(RO)<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">– </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">بهبود طعم و حذف بو&nbsp;<a href="http://cleanwater1.mihanblog.com/" target="" title="">آب تصفیه</a>&nbsp;شده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">– </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">کلر، فلوراید، نیترات، نیتریت و آرسنیک موجود در آب شهری که باعث بیماری و سرطان می شود و تمام آلاینده های آب نظیر میکروب، ویروس ها و باکتری ها را حذف می کند</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">– </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">بسیار کم مصرف و نصب آسانی دارد</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><a href="http://abpak.xyz/" target="_blank" title="">دستگاه تصفیه آب خانگی</a>&nbsp;شش مرحله ای اسمز معکوس پس از حذف تمامی املاح موجود در آب در مرحله آخر توسط فیلتر مینرال (مواد معدنی) املاح مورد نیاز بدن نظیر کلسیم، منیزیم و پتاسیم را به&nbsp;<a href="http://cleanwater1.mihanblog.com/" target="" title="">آب تصفیه</a>&nbsp;شده اضافه می کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">قطعات به کار رفته در دستگاه تصفیه آب خانگی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: RO<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">– </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">شیر آب ورودی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">این شیر جهت تامین آب مورد نیاز<a href="http://abpak.xyz/" target="_blank" title=""> دستگاه تصفیه آب</a>&nbsp;خانگی می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">– </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">فیلتر های پیش تصفیه (فیلتر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> PP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، فیلتر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> UDF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، فیلتر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(CTO<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">آب ورودی به&nbsp;<a href="http://cleanwater1.mihanblog.com/" target="" title="">دستگاه تصفیه آب خانگی</a>&nbsp;پس از عبور از فیلتر پیش تصفیه ( این قسمت گل و لای، شن و ماسه، زنگ لوله و رسوبات دیگر حذف می شود و باعث بهبود رنگ و طعم آب و حذف کلر می گردد. ) وارد فیلتر ممبران</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (MEMBRANE) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">این ذرات باعث کیپ شدگی فیلتر ممبران</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (MEMBRANE)&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><a href="http://cleanwater1.mihanblog.com/" target="" title="">دستگاه تصفیه آب خانگی</a>&nbsp;شده و باعث کاهش عمر مفید فیلتر ممبران</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (MEMBRANE) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">دستگاه تصفیه آب خانگی می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">– </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ممبران</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (MEMBRANE):<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">فیلتر ممبران از مهمترین بخش<a href="http://cleanwater1.mihanblog.com/" target="" title=""> دستگاه تصفیه آب خانگی</a>&nbsp;محسوب میگردد. فیلتر ممبران شامل مارک و مدل های مختلفی می باشد که بهترین آن ها فیلتر ممبران فیلمتک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Filmtec </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ساخت کشور آمریکا است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">– </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مخزن ذخیره سازی<a href="http://cleanwater1.mihanblog.com/" target="" title=""> آب تصفیه</a>&nbsp;شده در&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><a href="http://cleanwater1.mihanblog.com/" target="" title="">دستگاه تصفیه آب خانگی</a>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">آب خارج شده از فیلتر ممبران</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (MEMBRANE) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وارد مخزن تحت فشار&nbsp;<a href="http://cleanwater1.mihanblog.com/" target="" title="">دستگاه تصفیه آب خانگی</a>&nbsp;می شود. این مخزن سه لایه آنتی باکتریال می باشد و در صورتی که آب داخل آن باقی بماند، طعم و رنگ آب عوض نمی شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">– </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">فیلتر پست کربن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">این فیلتر منشا گیاهی داشته و از جنس پوسته نارگیل می باشد وبو و طعم نامطبوع آب را حذف می نماید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">– </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">فیلتر مینرال (مواد معدنی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">این فیلتر مواد معدنی مورد نیاز بدن انسان از جمله کلسیم، منیزیم و … را به آب اضافه می نماید و باعث خوشمزه تر شدن آب خروجی می گردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">آیا دستگاه&nbsp;<a href="http://abpak.xyz/" target="_blank" title="">تصفیه آب خانگی</a>&nbsp;به روش اسمز معکوس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;(RO) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">و فیلتر های آن به طور کامل شبیه یگدیگر است؟</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">بله&nbsp;<a href="http://cleanwater1.mihanblog.com/" target="" title="">دستگاه تصفیه آب</a>&nbsp;خانگی های</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;RO </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">موجود در بازار از لحاظ ظاهر دستگاه و فیلتر بسیار شبیه به یکدیگر می باشد ولی از لحاظ کیفیت بسیار باهم متفاوت می باشند.و این تفاوت باعث می گردد کیفیت آب خروجی از<a href="http://cleanwater1.mihanblog.com/" target="" title=""> دستگاه تصفیه آب خانگی</a>&nbsp;بسیار متفاوت شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><a href="http://cleanwater1.mihanblog.com/" target="" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">دستگاه تصفیه آب خانگی</a>&nbsp;استاندارد دارای تاییدیه سازمان جهانی بهداشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (NSF) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">و سازمان دارو و غذای آمریکا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (FDA) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">می باشد. در انتخاب&nbsp;<a href="http://cleanwater1.mihanblog.com/" target="" title="">دستگاه تصفیه آب خانگی</a>&nbsp;دقت زیادی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA">داشته باشید</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> چون این دستگاه ارتباط مستقیمی با سلامتی شما دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><b><i><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><a href="http://abpak.xyz/">http://abpak.xyz/</a></font></i></b></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><b><i><br></i></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://cleanwater1.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8265675568/88888888.jpg" alt="دستگاه تصفیه آب "></a></p>